Anime News

Y?koso Jitsuryoku Shij? Shugi no Ky?shitsu e TV Anime's Promo Video Streamed
Date: 5/12/2017
Seiji Kishi, Hiroyuki Hashimoto direct series premiering in July
Source: Anime News Network