Anime News

Live-Aciton Kenk? de Bunkateki na Saitei Gendo no Seikatsu Series Reveals Cast
Date: 5/14/2018
Riho Yoshioka, Arata Iura, Kei Tanaka, Kenichi Endo star in July series
Source: Anime News Network