Anime News

Ao-chan Can't Study Anime Unveils More Cast Members
Date: 1/8/2019
Juri Kimura, Takashi Kondo, Yusuke Shirai, Toshinari Fukamachi join Azumi Waki, Junta Terashima, Kenjiro Tsuda
Source: Anime News Network