Anime News

Nanbaka TV Anime Casts Prison Wardens & Guards
Date: 5/31/2016
Kenjiro Tsuda, Kimeru, Shouma Yamamoto, S?ichiro Hoshi, Shunsuke Takeuchi, Keito Okuyama join cast
Source: Anime News Network